Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

Izdrukāt

Rīkojums Nr. 1.1-2/25 (31.03.2022.) Par LNB lasītāju un apmeklētāju apkalpošanu no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam (PDF)

Правила пользования Латвийской Национальной библиотекой (PDF)

Apstiprinājis kultūras ministrs N. Puntulis
2019. gada 11. oktobrī

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21. pantu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB vai bibliotēka) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā LNB kā vispārpieejama universāla zinātniska bibliotēka nodrošina pakalpojumu sniegšanu, piekļuvi tās krājumam, informācijas resursu, datubāzu un sistēmu izmantošanu, reģistrēšanās kārtību, kā arī nosaka LNB lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu tiesības un pienākumus. Noteikumi ir saistoši privātpersonām, kuras atrodas LNB ēkā un ir saistoši līdz brīdim, kad privātpersona atstāj LNB ēku, vai kad izbeidzas saistības starp privātpersonu un LNB, ja konkrētā privātpersona tādas iepriekš uzņēmusies.

1.2. LNB lasītājs (turpmāk – lasītājs) var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas vēlas izmantot LNB krājumos esošos informācijas resursus – iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus u.c.) vai elektroniskus izdevumus, datubāzes un sistēmas, kā arī saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskus izdevumus vai to kopijas no citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku un dokumentu centru krājumiem. Ar juridiskām personām tiek slēgti sadarbības līgumi par informācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

1.3. Lasītāja reģistrācija:

1.3.1. lasītājs ir persona, kurai izsniegta Lasītāja karte vai Lasītāja karte bērniem;

1.3.2. tikai reģistrētiem lasītājiem ir tiesības izmantot visus LNB pakalpojumus;

1.3.3. lasītājus reģistrē un Lasītāja karti izgatavo Klientu apkalpošanas centrā bibliotēkas 1. stāvā Mūkusalas ielā 3, Rīgā;

1.3.4. Lasītāja karti var saņemt no 16 gadu vecuma;

1.3.5. Lasītāja karti bērniem var saņemt no 5 līdz 15 gadu vecumam;

1.3.6. reģistrēšanās LNB ir bez maksas;

1.3.7. Lasītāja kartes derīguma termiņš ir pieci gadi, un Lasītāja kartes bērniem derīguma termiņš ir trīs gadi.

1.4. Reģistrējoties nepieciešams:

1.4.1. uzrādīt pasi vai ID karti[1];

1.4.2. aizpildīt reģistrācijas veidlapu (sk. 1. pielikumu "Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāja reģistrācijas veidlapa") un parakstīties, apliecinot Noteikumu ievērošanu. Reģistrācijas veidlapu var aizpildīt tiešsaistē vai klātienē;

1.4.3. reģistrējot bērnus un nepilngadīgos no 5 līdz 18 gadu vecumam:

1.4.3.1. nepieciešama vecāku vai likumīgo aizbildņu klātbūtne vai rakstiska vecāku vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelto aizbildņu atļauja (sk. 2. pielikumu "Atļaujas veidlapa bērnu un nepilngadīgo reģistrācijai par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāju");

1.4.3.2. bērniem un nepilngadīgajiem jāuzrāda pase, ID karte vai cits personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju un personas kodu.

1.5. Apmeklētājiem un ekskursantiem nav jāreģistrējas kā lasītājiem šo Noteikumu 1.3. un 1.4. punktā noteiktajā kārtībā. Visiem apmeklētājiem un ekskursantiem ir tie paši pienākumi un atbildība, kāda ir reģistrētajiem lasītājiem. Ja persona vēlas apmeklēt tikai bibliotēkas 1. stāvu un -1. stāvu, tai nav nepieciešams reģistrēties vai izņemt Apmeklētāja karti vai Ekskursanta karti.

1.6. Apmeklētājiem un ekskursantiem tiek piešķirta Apmeklētāja karte vai Ekskursanta karte:

1.6.1. ar Apmeklētāja karti persona drīkst iepazīties ar LNB ēku individuāli vai grupā līdz 10 personām, apmeklēt dažādas norises (lekcijas, izstādes, mācības, koncertus u.c.) Mezonīna stāvā, 2.-8. stāvā, 11.-12. stāvā;

1.6.2. ar Apmeklētāja karti nevar izmantot LNB krājumu. Ja apmeklētājs vēlas izmantot LNB krājumu un saņemt arī citus LNB piedāvātos informācijas pakalpojumus, veikt dokumentu kopēšanu vai skenēšanu, tam ir jāreģistrējas kā lasītājam šo Noteikumu 1.3. un 1.4. punktā noteiktajā kārtībā;

1.6.3. ar Ekskursanta karti persona drīkst uzturēties LNB ēkā tikai LNB darbinieka-gida pavadībā.

1.7. Par skolēnu grupām atbildīgajam pedagogam jānodrošina katrā grupā vismaz viens pieaugušais, kurš rūpējas par Noteikumu ievērošanu un kārtību bibliotēkas apmeklējuma, tai skaitā pasākuma vai ekskursijas laikā.

1.8. Apmeklētāji un ekskursanti drīkst izmantot Klientu apkalpošanas centrā esošo datoru elektronisko informācijas resursu izguvei vai izdruku veikšanai līdz 15 minūtēm, nereģistrējoties šo Noteikumu 1.3. un 1.4. punktā noteiktajā kārtībā.

1.9. Lasītāja karti var izmantot arī norēķiniem, apmaksājot šādus LNB maksas pakalpojumus: kopēšana, informācijas izdrukāšana, skenēšana, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – Cenrādis). Lasītāja kartes norēķinu kārtību nosaka LNB iekšējie noteikumi "LNB lasītāja kartes norēķinu kārtības noteikumi".

1.10. Lasītāja karte bērniem dod iespēju apmeklēt Bērnu literatūras centru, citas LNB lasītavas un izmantot LNB krājumos esošos informācijas resursus.

1.11. Ar Lasītāja karti bērniem bērni līdz 7 gadu vecumam LNB var apmeklēt tikai vecāku vai personu, kas aizstāj vecākus, pavadībā.

1.12. Ar Lasītāja karti bērniem bērni līdz 10 gadu vecumam Audiovizuālo lasītavu un Interneta lasītavu var apmeklēt tikai vecāku vai personu, kas aizstāj vecākus, pavadībā;

1.13. Lasītāja karti un Lasītāja karti bērniem, kā arī Apmeklētāja karti vai Ekskursanta karti aizliegts nodot citai personai.

1.14. Par pazaudētu vai atrastu Lasītāja karti vai Lasītāja karti bērniem, kā arī Apmeklētāja karti vai Ekskursanta karti jāziņo LNB darbiniekam vai jānodod Klientu apkalpošanas centrā.

1.15. Lasītāja kartes vai Lasītāja kartes bērniem atjaunošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar Cenrādi:

1.15.1. ja karte ir pazaudēta;

1.15.2. ja lasītājam mainīts personas kods,vārds vai uzvārds;

1.15.3. ja lasītājs vēlas nomainīt Lasītāja kartes fotoattēlu;

1.15.4. ja Lasītāja karte sabojāta, un nav iespējams noteikt kartes īpašnieku vai arī specializētās programmas nespēj nolasīt kartes informāciju;

1.15.5. ja lasītājs vēlas atjaunot savu Lasītāja karti pēc tam, kad viņš rakstiski ir apliecinājis savu gribu pārtraukt izmantot LNB pakalpojumus.

1.16. Personas datu apstrādes mērķis ir LNB sniegto pakalpojumu nodrošināšana un izpilde lasītājiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kompetencēm.

1.17. Personas datu apstrāde notiek tik ilgi, kamēr datu subjekts nav rakstiski apliecinājis savu gribu pārtraukt izmantot LNB sniegtos pakalpojumus. Ja lasītājs ir pārkāpis Noteikumus, kā rezultātā ir ticis nodarīts materiāls kaitējums LNB vai iestājušās citas sekas, kuru tālākā pārvaldība ir veicama no LNB puses, tad personas dati var tikt dzēsti 5 gadus pēc pēdējā pārkāpuma izdarīšanas brīža.

1.18. Informācija par personas iegūto izglītības līmeni, iegūto specialitāti un mācību iestādi nepieciešama, lai LNB varētu nodrošināt lasītāju sastāvam atbilstošu LNB krājuma satura komplektēšanu un konkrētai mērķauditorijai izstrādātus informācijas un bibliotekāros pakalpojumus.

1.19. Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs) tiek izmantota saziņai ar lasītāju, piemēram, informēšanai par pakalpojumu sniegšanu. Informācija par personas adresi nepieciešama oficiālai saziņai, gadījumos, kad ar lasītāju nav iespējams sazināties, izmantojot citu kontaktinformāciju (e-pastu vai tālruni), piemēram, ja lasītājam ir parādsaistības ar LNB, vai citiem ar LNB resursu lietošanu vai izmantošanu saistītiem jautājumiem.

1.20. Apkopotā veidā dati tiek izmantoti normatīvajos dokumentos noteiktās valsts statistikas nodrošināšanai par bibliotēku darbu ar datiem par LNB, pētījumiem un, lai veiktu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

1.21. LNB un citas valsts nozīmes bibliotēkas lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 (turpmāk – ALEPH), kopā veidojot valsts nozīmes bibliotēku elektronisko Kopkatalogu, kas nozīmē, ka datu subjekta pamata dati ir pieejami arī bibliotēkās, kuras izmanto ALEPH.

 

2. BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

2.1. Lasītāja tiesības:

2.1.1. izmantot LNB krājumos esošos informācijas resursus – iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus u.c.), vai elektroniskus izdevumus, LNB pieejamās informācijas sistēmas, datubāzes, kā arī inventāru un tehniku;

2.1.2. saņemt lasīšanai uz vietas iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskus izdevumus vai to kopijas no citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku un dokumentu centru krājumiem LNB noteiktajā kārtībā;

2.1.3. saņemt informāciju par LNB krājumiem, lasītavām, datubāzēm un informāciju par iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem un to izsniegšanas kārtību;

2.1.4. saņemt konsultācijas un mācību pakalpojumu par informācijas meklēšanu, ko nosaka šo Noteikumu 2.1.3. punkts;

2.1.5. saņemt maksas pakalpojumus saskaņā ar Cenrādi;

2.1.6. lietot internetu Noteikumu 6. nodaļā "Citi ar LNB lietošanu saistīti noteikumi" noteiktajā kārtībā;

2.1.7. ienest un lietot personīgās mantas (kancelejas preces, naudas makus, brilles, personīgai lietošanai paredzētus medikamentus, pirmās nepieciešamības higiēnas preces, ūdeni oriģinālajā iepakojumā vai caurspīdīgā pudelē), grāmatas un citus iespieddarbus, dokumentus vai elektroniskus izdevumus, kā arī portatīvos datorus, un citas elektroniskas ierīces specializētajos aizsargapvalkos;

2.1.8. ienākt ar bērnu ratiņiem, kuros atrodas bērns un soma ar bērnam nepieciešamajām higiēnas precēm, bērna pārtiku un bērna apģērbu;

2.1.9. cilvēkiem ar kustību traucējumiem/invaliditāti, kuriem pārvietošanās ar speciālajām LNB mapēm/maisiņiem ir apgrūtināta, izņēmuma gadījumos, kuros lēmums, izvērtējot situāciju, tiek pieņemts Klientu apkalpošanas centrā, atļauts ienākt ar personīgo somu, kura pie ieiešanas un iznešanas ir jāatver un jāuzrāda apsardzes darbiniekam;

2.1.10. fotografēt LNB krājuma materiālus nekomerciālos nolūkos bez zibspuldzes, saskaņojot ar lasītavas darbiniekiem;

2.1.11. izteikt ierosinājumus un aizrādījumus par LNB un LNB darbinieku darbu;

2.1.12. saskaņā ar Cenrādi izmantot LNB pašapkalpošanās dokumentu pavairošanas tehniku vai pasūtīt kopiju izgatavošanu (sk. 3. pielikumu "Pasūtījuma veidlapa kopiju izgatavošanai"), informācijas izdrukāšanu (no datora) un digitalizāciju;

2.1.13. bibliotēkas darba laikā un pasākumu laikā saņemt samazināto tarifu LNB autostāvvietas Mūkusalas ielā 5 pakalpojumam saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi". Samazinātais tarifs jānoformē Klientu apkalpošanas centrā bibliotēkas darba laikā. Turpat veicami arī skaidras naudas norēķini.

2.2. Lasītājam ir pienākums un atbildība:

2.2.1. apmeklējot LNB, vienmēr līdzi ņemt savu Lasītāja karti, un, ejot cauri elektroniskajiem vārtiem, to reģistrēt. Ja lasītājs aizmirsis paņemt Lasītāja karti, viņš bibliotēkā tiek ielaists, uzrādot pasi vai ID karti. Ja lasītājs Lasītāja karti aizmirsis paņemt līdzi atkārtoti, viņam tiek izgatavota jauna karte par maksu Noteikumu 1.15. punktā noteiktajā kārtībā;

2.2.2. Klientu apkalpošanas centrā katru kalendāro gadu aktualizēt savu lasītāja kontu;

2.2.3. saudzīgi izturēties pret LNB iespieddarbiem un citiem dokumentiem (audiovizuālie materiāli, manuskripti u.c.) vai elektroniskajiem izdevumiem, inventāru, tehniku un ekspozīcijām;

2.2.4. par nozaudētu iespieddarbu vai citu dokumentu samaksāt maksu un atlīdzināt nozaudētā iespieddarba vai cita dokumenta vērtību saskaņā ar Cenrādi;

2.2.5. par sabojātu iespieddarbu vai citu dokumentu samaksāt maksu un atlīdzināt bojātā iespieddarba vai cita dokumenta vērtību saskaņā ar Cenrādi;

2.2.6. brīvpieejas krājuma iespieddarbus un citus dokumentus pēc to izmantošanas novietot tiem speciāli paredzētā vietā vai nodot LNB darbiniekam;

2.2.7. iespieddarbus un citus dokumentus, kas saņemti no LNB krātuvēm, nodot atpakaļ LNB darbiniekam iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšanas vietās;

2.2.8. informēt LNB darbinieku par pamanītiem bojājumiem iespieddarbos un citos dokumentos, elektroniskajos izdevumos vai tehniskajās ierīcēs;

2.2.9. ievērot Autortiesību likumu, izmantojot, kopējot vai skenējot LNB krājumā esošos informācijas resursus;

2.2.10. izturēties ar cieņu pret LNB personālu, lasītājiem, apmeklētājiem un ekskursantiem, ievērot LNB darbinieku vai apsardzes norādījumus;

2.2.11. ienest personīgās mantas šo Noteikumu 2.1.7. punkta noteiktajā kārtībā bez somām, tikai tam paredzētajās speciālajās LNB mapēs/maisiņos, kuras var saņemt LNB garderobē, izņemot šo Noteikumu 2.1.9. punkta noteiktajā kārtībā minētos izņēmuma gadījumos;

2.2.12. ejot cauri elektroniskajiem vārtiem, līdzņemamie personīgie portatīvie datori un citas elektroniskas ierīces jāizņem no LNB speciālajām mapēm/maisiņiem un jānes rokās;

2.2.13. kompensēt pazaudēta garderobes numuriņa vai garderobes skapīša atslēgas izmaksas saskaņā ar Cenrādi;

2.2.14. izmantot monētu maiņas aparātu tikai, lai samainītu naudu garderobes skapīša aizslēgšanai.

2.3. Noteikumu neievērošanas gadījumos:

2.3.1. Klientu apkalpošanas centra un/vai apsardzes darbinieki lasītājam/apmeklētājam/ ekskursantam var liegt ieeju LNB;

2.3.2. LNB darbinieki un/vai apsardzes darbinieki, pirmoreiz konstatējot Noteikumu pārkāpumu, var brīdināt pārkāpēju mutiski;

2.3.3. Noteikumu neievērošanas gadījumā tiek sastādīts akts par Noteikumu pārkāpumu. Lasītājs tiek brīdināts, ka atkārtotā Noteikumu neievērošanas gadījumā viņš tiks izslēgts no LNB, un viņam tiks liegta jebkāda uzturēšanās LNB telpās;

2.3.4. ja lasītājs vai apmeklētājs atsakās parakstīties par iepazīšanos ar akta saturu, viņš netiek atbrīvots no atbildības par pārkāpumu;

2.3.5. atkārtotā Noteikumu neievērošanas gadījumā lasītājs tiek izslēgts no LNB uz laiku līdz vienam gadam. Vēlreiz atkārtotā Noteikumu neievērošanas gadījumā lasītājs tiek izslēgts no LNB uz laiku līdz trīs gadiem;

2.3.6. esot pamatotām aizdomām, ka lasītājs LNB ēkā iespējami izdarījis noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu, vai iespējami gatavojas tos izdarīt, šo lasītāju var izraidīt no LNB ēkas vai izslēgt no LNB lasītāju reģistra uz laiku līdz trim gadiem;

2.3.7. ja lasītājs/apmeklētājs/ekskursants bibliotēkas telpās atrodas alkoholisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, uzvedas agresīvi un/vai draud LNB personālam, viņam apsardzes darbinieka pavadībā nekavējoties LNB telpas jāpamet. Apsardzes darbinieki var lūgt izmērīt alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā, izmantojot alkometru. Pārbaude tiek veikta ar pārbaudāmās personas mutisku piekrišanu. Ja persona nepiekrīt alkohola koncentrācijas pārbaudei, tas viņu neatbrīvo no pienākuma pamest LNB telpas;

2.3.8. par atrašanos LNB telpās alkoholisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, vai to lietošanu LNB telpās, kā arī agresīvu uzvedību lasītājs bez brīdinājuma tiek izslēgts no LNB uz vienu gadu.

2.4. Lasītājiem un apmeklētājiem nav atļauts:

2.4.1. ienākt virsdrēbēs, ienest jebkāda izmēra vai veida somas (rokassomiņas, mugursomas, portfeļus u.c.) izņemot Noteikumu 2.1.7. un 2.1.8. punktā minētās personīgās mantas un futrāļus ar mūzikas instrumentiem, kuri pirms un pēc iziešanas cauri elektroniskajiem vārtiem jāuzrāda Klientu apkalpošanas centra vai apsardzes darbiniekiem;

2.4.2. ienest un lietot pārtikas produktus, alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, izņemot šo Noteikumu 2.1.7. punktā minēto ūdeni oriģinālajā iepakojumā vai caurspīdīgā pudelē;

2.4.3. traucēt LNB darbinieku, citu lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu darbu un atrašanos LNB telpās, gulēt LNB telpās;

2.4.4. izteikt aizskarošas piezīmes, komentārus un draudus LNB darbiniekiem, apsardzes darbiniekiem un citiem lasītājiem, apmeklētājiem un ekskursantiem;

2.4.5. uzturēties nehigiēniskā, smērējošā un smakojošā apģērbā, alkohola un/vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

2.4.6. smēķēt telpās, t.sk. arī elektroniskās cigaretes;

2.4.7. strādāt ar iespieddarbiem un dokumentiem ar slapjām, netīrām rokām, kā arī veikt tajos atzīmes vai jebkurā citādā veidā bojāt iespieddarbus un citus dokumentus;

2.4.8. lasītavās un izstāžu zālēs lietot mobilās ierīces un personīgos datorus sarunām un mūzikas atskaņošanai veidā, kas rada troksni vai citādi traucē citiem lasītājiem un apmeklētājiem, kā arī personīgos skenerus, diktofonierīces, printerus;

2.4.9. visām lasītavās un izstāžu zālēs ienestajām elektroniskajām ierīcēm ir jābūt ieslēgtām klusuma režīmā, austiņu lietošana nedrīkst būt dzirdama un traucējoša apkārtējiem;

2.4.10. ienākt ar dzīvniekiem (izņemot ar apmācītiem suņiem-pavadoņiem, suņiem-asistentiem un dienesta suņiem kopā ar Drošības dienesta darbiniekiem);

2.4.11. ienest ieročus, sprāgstvielas vai priekšmetus vai vielas, kas savu īpašību dēļ nodara kaitējumu personu dzīvībai vai veselībai, ja to ienešana nav saistīta ar amata vai darba pienākumu izpildi, un nav citu objektīvu iemeslu šādu priekšmetu ienešanai.

 

3. BIBLIOTĒKAS TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

3.1. LNB telpās tiek veikta videonovērošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzības nolūkos. Videonovērošanas pārzinis ir LNB, bet operators – uzņēmums, kuram ir noslēgts līgums ar LNB par fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu.

3.2. LNB neuzņemas atbildību par personas mantām, tai skaitā velosipēdiem, kas LNB telpās un ārpus LNB ēkas atstātas bez uzraudzības.

3.3. LNB darba laika ietvaros lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu personīgās mantas iespējams atstāt tam paredzētā telpā ar slēgtiem skapīšiem vai garderobē.

3.4. Lasītājiem, apmeklētājiem un ekskursantiem līdz LNB darba laika beigām personīgās mantas jāizņem no skapīšiem. Pēc bibliotēkas ēkas slēgšanas Klientu apkalpošanas centra vai apsardzes darbinieki veic aizslēgto skapīšu pārbaudi un izņem no tiem atstātās mantas, kuras tiek glabātas trīs mēnešus no to atrašanas dienas. Pēc glabāšanas termiņa beigām atstātās mantas nodod kompetentajai institūcijai. Ja skapīšos atstātās mantas ir pārtikas produkti, priekšmeti vai vielas, kas to īpašību dēļ rada kaitējumu pesonu dzīvībai, veselībai vai mantai, vai ātri bojājas, šīs mantas nodod kompetentajai institūcijai vai iznīcina.

3.5. Ja rodas pamatotas aizdomas par Noteikumu neievērošanu, LNB un apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt uzrādīt Lasītāja, Apmeklētāja vai Ekskursanta karti un lūgt atvērt un uzrādīt LNB mapi/maisiņu ar personīgajām mantām, mūzikas instrumenta futrāli vai somu ar bērna pārtiku, apģērbu un higiēnas precēm.

3.6. LNB ir tiesības jebkurā laikā slēgt LNB ēku, liedzot LNB ēkas apmeklētāju iekļūšanu ēkā vai tās atsevišķās daļās, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu valsts drošību, nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu novēršanu vai atklāšanu, lai sniegtu pakalpojumus, slēgtu līgumus, nodrošinātu plānveida vai citus pasākumus, vai veiktu tehniska vai organizatoriska rakstura pasākumus.

3.7. LNB rīcībā esošo iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu izsniegšanas un saņemšanas kārtība:

3.7.1. iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.) izsniedz izmantošanai tikai uz vietas LNB lasītavās. Digitālo materiālu attālinātas izmantošanas kārtība noteikta šo Noteikumu 6. nodaļā "Citi ar LNB lietošanu saistīti noteikumi";

3.7.2. iespieddarbus un citus dokumentus lasītājs var saņemt lasītavās vai Krātuves grāmatu izsniegšanas punktā, pasūtot tos elektroniski – gan attālināti, gan LNB telpās. Izdevumus no Brīvpieejas krājuma var izmantot lasītavās, veicot pašapkalpošanos vai iepriekšēju rezervāciju;

3.7.3. lasītājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu vienības, tajā skaitā piecas Periodikas krājuma vienības;

3.7.4. ar izdevumiem no Brīvpieejas krājuma atļauts strādāt jebkurā lasītavā, pirms iznešanas no lasītavas, tos reģistrējot pie lasītavas darbinieka;

3.7.5. no krātuvēm pasūtītos iespieddarbus un citus dokumentus lasītavu nodroses plauktos glabā 3-10 dienas;

3.7.6. rezervējot iespieddarbus un citus dokumentus no Brīvpieejas krājuma, lasītājam jāierodas pēc rezervētā materiāla vienas dienas laikā. Ja rezervētie iespieddarbi un citi dokumenti netiek izmantoti noteiktajā termiņā, rezervācija tiek atcelta;

3.7.7. no Brīvpieejas krājuma netiek rezervēta uzziņu literatūra un bieži pieprasītie iespieddarbi un citi dokumenti;

3.7.8. no krātuvēm Mūkusalas ielā 3, Rīgā pasūtītos iespieddarbus vai citus dokumentus lasītājs var saņemt 30 minūšu laikā. No Repozitārija Silakrogā iespieddarbi un citi dokumenti tiek piegādāti LNB ēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā divas reizes nedēļā (jūlijā un augustā reizi nedēļā);

3.7.9. iespieddarbus un citus dokumentus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām lasītājs var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa vai Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus saskaņā ar to izmantošanas noteikumiem, kas noteikti šo Noteikumu 5. nodaļā "LNB abonementu lietošanas noteikumi";

3.7.10. Personālo abonementu ir tiesības izmantot saskaņā ar Personālā abonementa izmantošanas noteikumiem, kas noteikti šo Noteikumu 5. nodaļā "LNB abonementu lietošanas noteikumi";

3.7.11. Speciālo krājumu izmantošanas kārtību nosaka Speciālo krājumu izmantošanas noteikumi, kas noteikti šo Noteikumu 4. nodaļā "LNB atsevišķu krājumu lietošanas noteikumi";

3.7.12. Obligātā eksemplāra izdevumu izsniegšanas kārtību nosaka LNB arhīveksemplāru izmantošanas noteikumi, kas noteikti šo Noteikumu 4. nodaļā "LNB atsevišķu krājumu lietošanas noteikumi";

3.7.13. Periodisko izdevumu izsniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Periodikas krājuma izmantošanas noteikumi, kas noteikti šo Noteikumu 4. nodaļā "LNB atsevišķu krājumu lietošanas noteikumi".

3.7.14. Tautas grāmatu plaukta eksemplārus lasītājs var pasūtīt vietnē https://tautasgramatuplaukts.lv/gramatas/. Pasūtītos iespieddarbus izsniedz otrdienās lasīšanai tikai bibliotēkas lasītavās.

3.8. Darba dienas noslēgumā:

3.8.1. pēc darba laika beigu pirmā signāla, kas izskan 15 minūtes pirms bibliotēkas slēgšanas, izmantotie iespieddarbi un citi dokumenti jānodod, un lasītājam ir jāatstāj LNB telpas;

3.8.2. lasītāju reģistrācija tiek pārtraukta pusstundu pirms LNB darba laika beigām;

3.8.3. kases darba laiks tiek pārtraukts 10 minūtes pirms LNB darba laika beigām;

3.8.4. garderobe un mantu uzglabāšanai paredzētā telpa ar slēgtiem skapīšiem tiek slēgta desmit minūtes pēc LNB darba laika beigām.

 

4. LNB ATSEVIŠĶU KRĀJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Speciālo krājumu[2] lietošanas noteikumos ietvertas prasības, kuras attiecas tikai uz Speciālajiem krājumiem:

4.1.1. Speciālie krājumi – iespieddarbi un citi dokumenti (audiovizuālie materiāli, manuskripti u.c.) no Speciālo krājumu krātuvēm lietojami tikai Speciālo krājumu lasītavās vai īpaši aprīkotās telpās (grupu nodarbību telpās, klaviertelpās). Iespieddarbus un citus dokumentus no Speciālo krājumu Brīvpieejas krājuma atļauts iznest uz citām LNB lasītavām, iepriekš tos reģistrējot pie Speciālo krājumu lasītavas darbinieka. Beidzot darbu, izsniegtie iespieddarbi un citi dokumenti jānodod atpakaļ Speciālo krājumu lasītavās;

4.1.2. Reto grāmatu un rokrakstu krājuma (turpmāk – Retumu) un Baltijas Centrālās bibliotēkas (turpmāk – BCB) materiāli lasītājiem ir pieejami tikai lasītavas telpās dežurējošā bibliogrāfa klātbūtnē. Lai šos materiālus saņemtu, lasītāji iesniedz rakstisku vai veic elektronisku pieprasījumu. Lasītājam atļauts izsniegt ne vairāk par 10 krājuma vienībām. Atkarībā no materiāla stāvokļa izsniedzamo vienību skaits var tikt ierobežots vai vienības izsniegšana var tikt atteikta materiāla saudzēšanas nolūkā, vai ja materiāls ir deponēts. Materiālu izsniegšana lasītājiem tiek pārtraukta 30 minūtes pirms lasītavas darba laika beigām;

4.1.3. K. Ubāna Mākslas lasītavas speciālajās kolekcijās esošos attēlus (atklātnes, plakāti, iespiedgrafika (estampi), ekslibri, zīmējumi, fotogrāfiski materiāli) izsniedz, iepriekš piesakoties apmeklējumam, sazinoties ar K. Ubāna Mākslas lasītavu personīgi pa telefonu vai e-pastu;

4.1.4. lasītāja rezervētos Speciālo krājumu iespieddarbus un citus dokumentus no krātuves Speciālo krājumu lasītavās – A. Kalniņa Mūzikas lasītavā, Audiovizuālajā lasītavā, K. Ubāna Mākslas lasītavā, Letonikas un Baltijas lasītavā, Karšu lasītavā un Sīkiespieddarbu lasītavā – nodroses plauktā glabā līdz piecām dienām, iespieddarbus un citus dokumentus no Brīvpieejas krājuma ne ilgāk kā vienu dienu;

4.1.5. Retumu un BCB materiālus lasītājam rezervē uz laiku līdz vienam mēnesim no pieprasījuma saņemšanas dienas. Materiālus pēc saņemšanas pārbauda lasītavas darbinieks;

4.1.6. liela apjoma Speciālo krājumu iespieddarbi un citi dokumenti (manuskripti, u.c.) krājuma specifiskā novietojuma dēļ var tikt izsniegti nākamajā dienā;

4.1.7. Speciālo krājumu lasītavu iespieddarbi un citi dokumenti lietošanai mājās netiek izsniegti, izņemot gadījumus, ja tie atbilst "Personālā abonementa lietošanas noteikumiem", kas noteikti šo Noteikumu 5. nodaļā "LNB abonementu lietošanas noteikumi";

4.1.8. Audiovizuālās lasītavas kabīnes paredzētas Audiovizuālā krājuma[3] izmantošanai. Audiovizuālajā lasītavā pieejamā specializētā datortehnika un programmatūra paredzēta tieši datoros esošās programmatūras izmantošanai. Audiovizuālās lasītavas darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt, vai datori tiek izmantoti noteiktajam mērķim. Ja tiek konstatēts, ka datortehnika netiek izmantota noteiktajam mērķim, LNB darbiniekiem ir tiesības lasītājam liegt datora izmantošanu;

4.1.9. par izsniegtajiem Speciālo krājumu iespieddarbiem un citiem dokumentiem ar īpašu kultūrvēsturisku vērtību (rokrakstu oriģināliem, retumiem, fotogrāfijām u.c.) lasītājs parakstās Speciālo krājumu konkrētās lasītavas izsniegumu žurnālā, uzņemoties atbildību par izsniegtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem šo Noteikumu 2.1.2. punktā noteiktajā kārtībā; rekataloģizētu Retumu vienību izsniegums tiek fiksēts elektroniski bez nepieciešamības parakstīties izsniegumu žurnālā;

4.1.10. Speciālo krājumu – iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un/vai skenēšana ir maksas pakalpojums saskaņā ar Cenrādi un tiek veikta, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto Speciālo krājumu kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu, tādēļ lasītājam tā jāsaskaņo ar Speciālo krājumu lasītavu darbinieku:

4.1.10.1. Retumu un BCB tekstu, attēlu un kartogrāfisko materiālu kserokopijas un elektroniskās kopijas izgatavo tikai pēc lasītāja pieprasījuma (sk. 4. pielikumu "Pasūtījuma veidlapa Speciālo krājumu kolekciju materiālu ar īpašu kultūrvēsturisko vērtību kopiju izgatavošanai"). Citu Speciālo krājumu materiālu kserokopijas un elektroniskās kopijas izgatavošanai LNB darbinieks drīkst pieņemt lēmumu šāda pieprasījuma noformēšanai rakstveidā, izmantojot minēto veidlapu. Pirms kopiju izgatavošanas lasītavas darbinieks pārliecinās un pieņem lēmumu, vai krājuma materiālu tehniskais stāvoklis atļauj veikt kopēšanu. Materiālu kopijas izgatavo piecu darba dienu laikā (vai vienojoties ar lasītāju par citu termiņu), ja pasūtījuma apjoms nepārsniedz 50 lappuses. Ja pasūtījuma apjoms pārsniedz 50 lappuses, pasūtījuma izpildes laiku un piegādi saskaņo ar lasītāju;

4.1.10.2. Speciālo krājumu materiālu fotografēšana nelielā apjomā (līdz 10 kadriem) bez zibspuldzes izmantošanas lasītājiem ir atļauta, saskaņojot to ar dežurējošo bibliogrāfu, un tā ir bezmaksas. Rokrakstu fonda vai iespieddarba no jebkura Speciālo krājumu fonda pārfotografēšana pilnā apjomā ir aizliegta. Lasītāji ir atbildīgi par izmantoto materiālu autortiesību ievērošanu.

4.1.11. Audiovizuālajā lasītavā var veikt kopiju izgatavošanu no Audiovizuālo materiālu krātuvē esošajiem audiovizuālajiem materiāliem (skaņu un video ierakstiem), attiecībā uz kuriem ir beidzies autortiesību aizsardzības termiņš, kā arī no ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, ja lasītājs ir saņēmis mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (AKKA-LAA) un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (LaIPA), vai tiesību īpašnieka atļauju, atbilstoši konkrētā materiāla veidam, un var uzrādīt atļauju apstiprinošu dokumentu. Kopiju izgatavošana no Audiovizuālā krājuma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Cenrādi. Kopiju izgatavošanas pakalpojuma standarta izpildes laiks ir piecas darba dienas, un pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lasītāja iesniegumu par LNB krājumā esošo audiovizuālo materiālu reproducēšanu (sk. 5. pielikumu "Iesniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā esošo audiovizuālo materiālu reproducēšanai");

4.1.12. lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem Speciālo krājumu iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem un to atdošanu tādā pat kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem lasītājs nekavējoties informē LNB darbinieku;

4.1.13. izmantojot LNB Speciālo krājumu materiālus zinātniski pētnieciskajā darbā un publiska rakstura pasākumos (konferencēs, izstādēs, interneta vietnēs u.tml.), lasītājiem jānorāda oriģināla atrašanās vieta. Pirmo reizi minot avotu, jānorāda pilns glabātāja nosaukums un krātuves šifra numurs: LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums, R [krātuves šifra Nr.], LNB Baltijas Centrālā bibliotēka, BCB [krātuves šifra Nr.]. Atkārtoti atsaucoties: LNB R [krātuves šifra Nr.], LNB BCB [krātuves šifra Nr.] Atsauču piemēri: Iespieddarbi: RL2/252. Periodika: Rp. Kartogrāfiskie materiāli: KtL1-1/55. Attēlizdevumi: IL-1/34. Rokraksti: RXA2,N7 vai RXA100B,5,3. Rokasgrāmatas: R. Sīkiespieddarbi: S/[krātuves šifra Nr]. Mākslas lasītavas krājums: Plakāts IPtL1-9/27, atklātne IAt/77 (L), atklātņu komplekts IAKF-L/148 ekslibris IExL-L/Zariņš-16, estamps IE-L/615. BCB krājumā: BCB 10/56; Attēli: BCB AA 0105.

4.2. Arhīveksemplāru[4] lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz arhīveksemplāriem:

4.2.1. LNB krājumā esošie arhīveksemplāri ir izsniedzami un pieejami tikai LNB lasītavās, par attiecīgo arhīveksemplāru atbildīgā krājuma lasītavā LNB darbiniekiem pārredzamā zonā šī krājuma/nodaļas darba laikā;

4.2.2. arhīveksemplāra rezervācijas pieprasījumu var aizpildīt tikai klātienē LNB (sk. 6. pielikumu "Iesniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Arhīva eksemplāra saņemšanai");

4.2.3. pirms arhīveksemplāra izsniegšanas lasītājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot arhīveksemplāra digitālo kopiju (ja tāda jau ir pieejama);

4.2.4. ja tiek konstatēts, ka no Obligātā eksemplāra arhīva pasūtītā iespieddarba vai cita dokumenta analogs eksemplārs atrodas citā Rīgas bibliotēkā, tad lasītājam tiek atteikta pasūtītā eksemplāra izsniegšana. Lasītājs par analoga eksemplāra atrašanās vietu vai neizsniegšanas iemesliem tiek informēts klātienē vai vēstulē, kas tiek nosūtīta uz lasītāja norādīto e-pastu, reģistrējoties LNB;

4.2.5. par izsniegto arhīveksemplāru lasītājs parakstās katra konkrētā LNB krājuma izsniegumu žurnālā vai pieteikuma iesniegumā, uzņemoties atbildību par izsniegtajiem arhīveksemplāriem šo Noteikumu 2.2.2. punktā noteiktajā kārtībā;

4.2.6. LNB krājumā esošos arhīveksemplārus, ja arhīvizdevums ir vienīgais eksemplārs LNB krājumā un tam nav pieejama digitālā kopija, lasītājiem izsniedz tikai pētnieciskiem mērķiem;

4.2.7. arhīveksemplārus tikai klātienē LNB lasītavās izsniedz arī Personālā abonementa un starpbibliotēku abonementa lietotājiem;

4.2.8. arhīveksemplāru kopijas (tai skaitā digitālās kopijas) izgatavo tikai LNB atbildīgā krājuma darbinieki vai digitalizācijas vai kopēšanas speciālisti pēc lasītāja iepriekšēja pieteikuma saskaņā ar Cenrādi, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto arhīveksemplāra kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu;

4.2.9. lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem arhīveksemplāru iespieddarbiem un citiem dokumentiem (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.) un to atdošanu tādā pat kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem lasītājs nekavējoties informē LNB lasītavas darbinieku.

4.3. Periodikas krājuma[5] lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kas attiecas tikai uz Periodikas krājumu:

4.3.1. lasītājam vienlaikus izsniedz piecas Periodikas krājuma vienības;

4.3.2. iespieddarbi no Periodikas brīvpieejas krājuma un lielformāta (A2, A3) laikrakstu komplekti izmantojami tikai Periodikas lasītavā;

4.3.3. izsniegtos iespieddarbus no Periodikas lasītavas atļauts iznest tikai ar lasītavas darbinieka atļauju. Beidzot darbu, izsniegtie iespieddarbi jānodod atpakaļ Periodikas lasītavā;

4.3.4. lasītāji Periodikas krājuma vienības var pasūtīt tikai elektroniski:

4.3.5. Periodikas krājuma saglabāšanas nolūkos, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto Periodikas krājuma kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu, lasītājiem neizsniedz Periodikas krājuma digitalizēto periodisko izdevumu oriģinālus un periodiskos izdevumus ļoti sliktā fiziskā stāvoklī;

4.3.6. Periodikas krājuma izdevumu oriģināli, kuri to saglabāšanas nolūkos ir digitalizēti, tiek izsniegti un kopijas no tiem izgatavotas tikai pētnieciskam darbam ar LNB administrācijas atļauju pēc pieprasījuma saņemšanas, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto Periodikas krājuma kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu (sk. 7. pielikumu "Pasūtījuma veidlapa kopiju izgatavošanai no digitalizēto Latvijas Nacionālās bibliotēkas periodisko izdevumu oriģināliem" un 8. pielikumu "Pasūtījuma veidlapa digitalizēto Latvijas Nacionālās bibliotēkas periodisko izdevumu oriģināla izsniegšanai");

4.3.7. Periodikas krājuma saglabāšanas nolūkos, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto Periodikas krājuma kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu, lasītājiem aizliegts pašiem izgatavot Periodikas krājuma kopijas lielformāta (A2 un A3) preses izdevumiem. Periodikas krājuma lielformāta (A2 un A3) kopijas var pasūtīt:

4.3.7.1. izmantojot LNB pakalpojumu "Digitalizācija pēc pieprasījuma" – dokumenta skenēšanu un nosūtīšanu lasītājam uz lasītāja norādīto e-pasta adresi. Pakalpojuma izpildes termiņš ir piecas darba dienas;

4.3.7.2. izmantojot LNB kopēšanas pakalpojumu, ko izpilda LNB kopēšanas speciālists, un kura izpildes termiņš ir divas līdz trīs darba dienas;

4.3.8. patvaļīga Periodikas krājuma lielformāta laikrakstu (A2 un A3) kopiju izgatavošana ir šo Noteikumu pārkāpums, par kuru tiek piemērota šo Noteikumu 2. nodaļā "Bibliotēkas lasītāja tiesības, pienākumi un atbildība" paredzētā atbildība;

4.3.9. lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem Periodikas krājuma izdevumiem un to atdošanu tādā pat kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties jāinformē LNB lasītavas darbinieki.

 

5. LNB ABONEMENTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

5.1. Starpbibliotēku abonementa (turpmāk – SBA)[6] un Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa (turpmāk – SSBA)[7] pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kas attiecas tikai uz SBA un SSBA:

5.1.1. SBA un SSBA pakalpojumus veic Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļa, nodrošinot iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisku izdevumu saņemšanu un nosūtīšanu SBA un SSBA sistēmas ietvaros;

5.1.2. SBA pakalpojuma nodrošināšana ir pieejama Latvijas Republikas bibliotēkām un citām juridiskām personām, noslēdzot sadarbības līgumu ar LNB;

5.1.3. LNB krājumā esošos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, izmantojot SBA var pasūtīt:

5.1.3.1. Latvijas Republikas bibliotēkas, Latvijas valsts koncertorganizāciju bibliotekārs vai par nošu materiālu atbildīgais darbinieks (bezmaksas abonements);

5.1.3.2. Citas juridiskas personas, tai skaitā komersanti un nevalstiskas organizācijas (maksas abonements saskaņā ar Cenrādi);

5.1.4. SBA pasūtījumu iespējams noformēt, izmantojot elektronisko kopkatalogu vai aizpildot pieteikumu izdevumu pasūtīšanai no skenēto kartīšu katalogiem LNB mājaslapā;

5.1.5. SSBA pakalpojuma sniegšana:

5.1.5.1. SSBA pakalpojums pieejams tikai LNB lasītājiem;

5.1.5.2. izmantojot SSBA pakalpojumu, var pasūtīt iespieddarbus, iespieddarbu rakstu kopijas, kā arī citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus no ārvalstu bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem, kuri nav pieejami LNB krājumā, LNB abonētajās  datubāzēs un citās Latvijas bibliotēkās (sk. 9. pielikumu "Pasūtījuma veidlapa Latvijas Nacionālās bibliotēkas Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojuma saņemšanai"), ievērojot tās bibliotēkas noteikumus, no kuras izdevumi tiek pasūtīti;

5.1.5.3. SSBA pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar Cenrādi;

5.1.6. Saņemto SBA un SSBA iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu lietošanas noteikumi:

5.1.6.1. SBA pasūtītos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus bibliotēkām izsniedz uz vienu mēnesi, lasītavu eksemplārus uz divām nedēļām, Latvijas valsts koncertorganizācijām izsniegšanas termiņu nosaka pēc vienošanās. SBA pakalpojuma ietvaros nosūtītie iespieddarbi un citi dokumenti jālieto SBA saņēmēja bibliotēkā uz vietas, Latvijas valsts koncertorganizācijām koncertu mēģinājumu un koncertu norises vietās. SBA pakalpojuma ietvaros nosūtītos un saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus neizsniedz lasīšanai uz mājām. SBA saņēmēja bibliotēka ir atbildīga par nosūtītajiem materiāliem nodarīto kaitējumu vai nosūtīto materiālu zudumu;

5.1.6.2. SSBA saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus var izmantot uz laiku līdz trim nedēļām tikai SBA lasītavā, ja bibliotēka, kas iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus ir aizdevusi, nav noteikusi citu termiņu. SSBA pakalpojuma ietvaros nosūtītos un saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus personālā abonementa kārtā neizsniedz. SSBA saņēmēja bibliotēka ir atbildīga par zaudējumiem vai kaitējumu nosūtītajiem materiāliem;

5.1.6.3. par laikā nenodotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem attiecīgās bibliotēkas SBA abonentam jāmaksā kavējuma nauda par katru nokavēto dienu saskaņā ar Cenrādi;

5.1.7. SBA un SSBA pakalpojumu ietvaros neizsniedz:

5.1.7.1. iespieddarbu un citu dokumentu arhīva, Letonikas un speciālo eksemplāru;

5.1.7.2. bieži pieprasītus iespieddarbus un citus dokumentus;

5.1.7.3. retus un vērtīgus iespieddarbus, uzziņu izdevumus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus, ģeogrāfiskās kartes, u.c.);

5.1.7.4. līdz 1940. gadam izdotus iespieddarbus un citus dokumentus;

5.1.8. Latvijas valsts koncertorganizācijas, noslēdzot abpusēju vienošanos ar LNB (sk. 10. pielikumu "Iesniegums par A. Kalniņa Mūzikas lasītavas latviešu komponistu arhīva materiālu, vienīgo eksemplāru un orķestra partitūru ar balsīm lietošanu koncertu nodrošināšanai Latvijas valsts koncertorganizācijām"), koncertu nodrošināšanai var saņemt latviešu komponistu arhīva materiālus, vienīgos eksemplārus un orķestra partitūras ar balsīm lietošanai SBA pakalpojuma ietvaros.

5.2. Personālā abonementa[8] izmantošanas noteikumi nosaka tās prasības, kas attiecas tikai uz Personālo abonementu:

5.2.1. Personālo abonementu piešķir Krātuves izsniegšanas punktā LNB ēkas 2. stāvā.

5.2.2. Personālā abonementa pakalpojumi tiek piedāvāti Krātuves izsniegšanas punktā, nozaru un Speciālo krājumu lasītavās;

5.2.3. LNB krājumos esošos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus par maksu saskaņā Cenrādi saņemt lietošanai ārpus LNB ēkas ir tiesības:

5.2.3.1. Saeimas deputātiem un valdības locekļiem;

5.2.3.2. zinātniskajiem darbiniekiem;

5.2.3.3. augstskolu akadēmiskajam personālam un izglītības iestāžu pedagogiem;

5.2.3.4. doktorantiem;

5.2.3.5. radošo profesiju pārstāvjiem, kam izsniegta radošās personas apliecība vai radošās personas statusu apliecinoša izziņa;

5.2.3.6. Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiātiem;

5.2.3.7. augstskolu maģistrantiem laika termiņā līdz 12 mēnešiem maģistra darba izstrādāšanai, iesniedzot apstiprinājumu no augstskolas, norādot maģistra darba tēmu;

5.2.3.8. LNB nozaru ekspertiem un sadarbības partneriem;

5.2.4. A. Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumā esošos nošizdevumus par maksu saskaņā ar Cenrādi saņemt lietošanai ārpus LNB ēkas ir tiesības Latvijas vidējo un augstāko mūzikas izglītības iestāžu izglītojamajiem un studentiem;

5.2.5. maksas Personālo abonementu piešķir uz pusgadu vai gadu (sk. Cenrādi);

5.2.6. bezmaksas Personālā abonementa pakalpojums pieejams:

5.2.6.1. LNB darbiniekiem pēc nostrādātā pārbaudes laika saskaņā ar LNB iekšējās kārtības noteikumiem;

5.2.6.2. LNB Goda lasītājiem;

5.2.6.3. ar LNB administrācijas lēmumu šo Noteikumu 5.2.8.1., 5.2.8.2. un 5.2.8.3. apakšpunktā noteiktajiem lasītajiem;

5.2.7. LNB administrācijai šo Noteikumu 5.2.8. apakšpunktā noteiktajos izņēmuma gadījumos ir tiesības piešķirt bezmaksas Personālo abonementu. Lai saņemtu bezmaksas Personālā abonementa pakalpojumu, lasītājs iesniedz LNB administrācijai iesniegumu brīvā formā par bezmaksas Personālā abonementa piešķiršanu. LNB administrācija pēc iesnieguma izvērtēšanas apstiprina bezmaksas Personālā abonementa piešķiršanu vai izsniedz lasītājam atteikumu;

5.2.8. ar LNB administrācijas lēmumu bezmaksas Personālo abonementu var piešķirt atsevišķu kategoriju lasītājiem:

5.2.8.1. ilggadējiem lasītājiem, kuri regulāri apmeklē LNB un kuriem pašreizējā situācijā ir izveidojušies sociālie apstākļi, kas liedz izmantot Personālā abonementa maksas pakalpojumu, piešķirot bezmaksas Personālo abonementu laika periodā līdz vienam gadam, attiecīgi paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā abonementu atkārtoti pagarināt katru gadu;

5.2.8.2. īpašos gadījumos, ja lasītājam iespieddarbi un citi dokumenti nepieciešami izglītības vai studiju procesā, vai zinātniskam darbam, bet invaliditātes vai ilgstošas slimības dēļ nav iespējams LNB apmeklējums;

5.2.8.3. izņēmuma kārtā īpašos gadījumos lasītajiem kā pateicība par aktīvu iesaistīšanos LNB darbībā;

5.2.9. Personālā abonementa noformēšanai nepieciešams:

5.2.9.1. uzrādīt pasi vai ID karti;

5.2.9.2. aizpildīt Personālā abonementa veidlapu (sk. 11. pielikumu "Iesniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Personālā abonementa piešķiršanai");

5.2.10. ja lasītājs neievēro izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu nodošanas termiņu, Personālo abonementu nepagarina;

5.2.11. lai Personālā abonementa lietotājs saņemtu iespieddarbus un citus dokumentus no LNB krājuma:

5.2.11.1. tie elektroniski jāpasūta;

5.2.11.2. jāaizpilda pieprasījuma veidlapa, ja iespieddarbs vai cits dokuments nav elektroniskajā kopkatalogā;

5.2.12. Personālā abonementa lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā piecas iespieddarbu un citu dokumentu vienības;

5.2.13. Personālā abonementa lietotājam:

5.2.13.1. izsniegtā iespieddarba un cita dokumenta lietošanas termiņš ir no divām nedēļām līdz vienam mēnesim;

5.2.13.2. iespieddarbiem un citiem dokumentiem var noteikt individuālu lietošanas termiņu, par to vienojoties ar Personālā abonementa izmantotāju;

5.2.13.3. iespieddarba un cita dokumenta izsniegšanas termiņu var pagarināt attālināti savā Personālā abonementa lietotāja profilā, nepārsniedzot kopējo izmantošanas termiņu par 60 dienām Krātuves izsniegšanas punktā izsniegtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem (ja izdevums nav pieprasīts) un par 30 dienām lasītavās izsniegtajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem;

5.2.13.4. ja lasītājs vēlas pagarināt izsniegtos iespieddarbus, citus dokumentus vēlreiz pēc šo Noteikumu 5.2.13.3. punktā minētajiem termiņiem, tad izsniegtie iespieddarbi, citi dokumenti ir klātienē jāuzrāda Krātuves izsniegšanas punkta vai konkrētās lasītavas darbiniekiem;

5.2.14. Personālā abonementa lietotājam neizsniedz:

5.2.14.1. obligātā eksemplāra arhīva eksemplāru;

5.2.14.2. Speciālā krājuma speciālo eksemplāru;

5.2.14.3. bieži pieprasītus iespieddarbus un citus dokumentus;

5.2.14.4. krājumā esošos reto un vērtīgo iespieddarbu un citu dokumentu eksemplārus;

5.2.14.5. krājumā esošos līdz 1940. gadam izdotos iespieddarbus un citus dokumentus;

5.2.14.6. iespieddarbus un citus dokumentus no Speciālo krājumu lasītavām;

5.2.15. Personālā abonementa lietotājam ir pienākums:

5.2.15.1. saudzīgi izturēties pret saņemtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem;

5.2.15.2. ievērot saņemto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņus;

5.2.15.3. par laikā nenodotajiem Personālā abonementa iespieddarbiem un citiem dokumentiem samaksāt kavējuma naudu saskaņā ar Cenrādi;

5.2.15.4. Personālā abonementa lietotājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem un to atdošanu tādā pat kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties jāinformē Krātuves izsniegšanas punkta vai konkrētās lasītavas darbinieki;

5.2.16. ja lasītājs sistemātiski neievēro iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu izsniegšanas kārtību, Personālo abonementu slēdz un atjauno tikai pēc visu saistību izpildes;

5.2.17. ja lasītājs pazaudējis saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, jāmaksā maksa un jāatlīdzina nozaudētā iespieddarba vai cita dokumenta vērtība saskaņā ar Cenrādi;

5.2.18. ja lasītājs ir sabojājis iespieddarbu vai citu dokumentu, jāmaksā maksa un jāatlīdzina bojātā iespieddarba vai cita dokumenta vērtība saskaņā ar Cenrādi.

 

6. CITI AR LNB LIETOŠANU SAISTĪTI NOTEIKUMI

6.1. Publisko datorsistēmu un interneta lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kas attiecas tikai uz Publisko datorsistēmu un interneta lietošanu:

6.1.1. Publisko datorsistēmu un interneta lietošanas noteikumi nosaka Publisko datorsistēmu (datori, monitori, printeri, kopētāji, skeneri u.c.) un interneta lietošanas kārtību, lai nodrošinātu drošu un uzticamu šo resursu izmantošanu LNB;

6.1.2. lasītājiem bez maksas nodrošina pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošina iespēju bez maksas izmantot Publiskās datorsistēmas datorus;

6.1.3. uzsākot lietot Publiskās datorsistēmas infrastruktūru un internetu (tajā skaitā arī WiFi), lasītājs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem;

6.1.4. bezmaksas interneta pakalpojuma laiku var rezervēt ne ilgāk kā uz vienu stundu. Saskaņojot ar LNB darbinieku, lasītājs darbu pie datora var turpināt vēl vienu stundu, ar iespēju to pagarināt, vai līdz LNB darbinieka tālākiem norādījumiem;

6.1.5. lasītājam ir atļauts izmantot savus informācijas nesējus (USB atmiņas kartes, USB ārējos cietos diskus, kompaktdiskus) datu ierakstīšanai;

6.1.6. lietojot Publiskās datorsistēmas infrastruktūru (publiskie datori, kopētāji, printeri, skeneri u.c.), lasītājam jāievēro konkrētās aparatūras ražotāja lietošanas instrukcija, kas atrodama pie LNB publiskajiem datoriem, kopētājiem, printeriem, skeneriem u.c.;

6.1.7. ja lasītājs, lietojot Publiskās datorsistēmas infrastruktūru un internetu, izmanto savu aparatūru (piem., personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru u.c.), tad lasītājs uzņemas neierobežotu atbildību par šajā aparatūrā izmantotās programmatūras izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6.1.8. lasītājam aizliegts:

6.1.8.1. ieslēgt un izslēgt LNB datorus;

6.1.8.2. jebkādā veidā bojāt vai modificēt Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, piemēram, aizliegts veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.), mainīt Publiskās datorsistēmas datora konfigurāciju, t.sk. programmas saskarnes (izskata, "karsto taustiņu" u.c.) iestatījumus, atvienot vai pievienot vadus Publiskās datorsistēmas datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai u.tml.;

6.1.8.3. izmantot internetu un Publiskās datorsistēmas infrastruktūru jebkuras jurisdikcijas tiesību aktos noteikta krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai informatīvās vides jomā. Šādu aktivitāšu piemēri ietver nelegālas uzņēmējdarbības veikšanu, autortiesību pārkāpšanu, krāpšanu, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanu vai izplatīšanu;

6.1.8.4. izmantot internetu un Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai pārkāptu nacionālo vai starptautisko elektronisko komunikāciju tīklu, elektronisko pakalpojumu vai informācijas sistēmu drošību. Drošības pārkāpumu piemēri ietver nacionālās vai starptautiskās informācijas sistēmu uzlaušanu, portu skenēšanu, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšanu, izmantošanu vai dažāda veida uzbrukumu veikšanu, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšanu, neautorizētu tīmekļa vietņu vai citas informācijas izmainīšanu;

6.1.8.5. izmantot internetu un Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai pārraidītu vai uzglabātu draudus saturošu informāciju, tai skaitā draudus izrēķināties, nogalināt vai fiziski iespaidot;

6.1.8.6. izmantot internetu un Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai skatītos, uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju, piemēram, pornogrāfiska rakstura materiālus, rasu naidu, masu nekārtību, valsts apvērsumu u.c. veicinošus materiālus;

6.1.8.7. izmantot internetu un Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai spēlētu datorspēles;

6.1.8.8. izmantot internetu un Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai pārraidītu nepieprasītas e-pasta vēstules (SPAM) un/vai uzturētu tīmekļa vietnes, kam ir saistība ar šāda veida e-pasta vēstulēm;

6.1.8.9. pie LNB datora atrasties ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, kā arī slapjām, netīrām vai citādi smērējošām rokām, kā arī jebkurā citādā veidā smērēt vai bojāt datorus un to aprīkojumu;

6.1.9. lasītājam ir pienākums ziņot par šo Noteikumu pārkāpumiem LNB darbiniekiem, pa e-pastu klientucentrs@lnb.lv vai zvanot LNB apsardzei pa tālruni 67806112.

6.2. Digitālās bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz Digitālo bibliotēku:

6.2.1. Digitālajā bibliotēkā iekļautie iespieddarbi un citi dokumenti vai

6.2.1.1. publiski pieejami – iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi pieejami visā pasaulē no jebkura datora ar interneta pieeju;

6.2.1.2. pieejami LNB un citās valsts un pašvaldību bibliotēkās – iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi attiecībā uz kuriem ir spēkā autortiesības, un kuri saskaņā ar Autortiesību likuma 23. panta otro daļu ir pieejami tikai no LNB un citu valsts un pašvaldību bibliotēku publiskajiem datoriem (Gaismas tīkla);

6.2.2. Digitālās bibliotēkas lietošanas kārtība:

6.2.2.1. reģistrēties kā Digitālās bibliotēkas lasītājam ir iespējams, izveidojot Digitālās bibliotēkas lasītāja kontu LNB interneta vietnē vai piesakoties Digitālās bibliotēkas sistēmā ar kādu no interneta vidē piedāvātajiem virtuālās identitātes apstiprināšanas veidiem;

6.2.2.2. Digitālās bibliotēkas iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus iespējams skatīt vai lejupielādēt arī bez reģistrācijas vai autorizācijas kā Digitālās bibliotēkas lasītājam;

6.2.2.3. lai izmantotu atsevišķus Digitālās bibliotēkas pakalpojumus, piemēram, meklēšanas rezultātu saglabāšanu, digitalizācijas procesā radušos teksta atpazīšanas (OCR) kļūdu labošanu, vērtēšanu, komentēšanu u.c., ir nepieciešams reģistrēties kā Digitālās bibliotēkas lasītājam;

6.2.2.4. LNB garantē Digitālās bibliotēkas lasītāja reģistrēšanās vai pieslēgšanās procesā sniegto personas datu konfidencialitāti;

6.2.3. ar Digitālajā bibliotēkā iekļauto darbu autortiesībām saistītie jautājumi:

6.2.3.1. Digitālajā bibliotēkā iekļauto darbu autortiesības pieder iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu autortiesību subjektiem (autoriem vai to tiesību pārņēmējiem). Digitālās bibliotēkas reģistrētajiem un nereģistrētajiem lasītājiem ir pienākums ievērot autortiesību subjektu tiesības saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem;

6.2.3.2. Digitālās bibliotēkas reģistrētajiem un nereģistrētajiem lasītājiem ir tiesības lejupielādēt ar autortiesībām neaizsargātus iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, kā arī iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, kuru autortiesību subjekti snieguši atļauju padarīt iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus pieejamus sabiedrībai un reproducēt tos, ja iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem ir pievienota datne lejupielādei;

6.2.3.3. iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu pārpublicēšanas gadījumā pārpublicētāja pienākums ir pārliecināties, vai netiek aizskartas kāda autortiesību subjekta tiesības saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem;

6.2.3.4. iesūtot informāciju, kas papildina Digitālajā bibliotēkā pieejamo iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu aprakstus (metadatus), Digitālās bibliotēkas reģistrētais un nereģistrētais lasītājs nodod LNB savas autora mantiskās tiesības uz iespieddarba un cita dokumenta vai elektroniskā izdevuma apraksta papildinājumiem;

6.2.3.5. Digitālās bibliotēkas reģistrētajam un nereģistrētajam lasītājam ir aizliegts izmantot Digitālās bibliotēkas pakalpojumus, ja tas neakceptē šajos Noteikumos noteikto Digitālās bibliotēkas reģistrētajam un nereģistrētajam lasītājam pieejamo Digitālās bibliotēkas pakalpojumu apjomu un veidu, kā arī veikt jebkādas darbības, kas vērstas uz Digitālās bibliotēkas pakalpojumu bojāšanu vai cita veida apdraudēšanu;

6.2.3.6. LNB neuzņemas atbildību par Digitālās bibliotēkas reģistrēto un nereģistrēto lasītāju publicēto saturu (komentāri, OCR labojumi) un patur tiesības šo saturu Digitālās bibliotēkas pakalpojumos dzēst, ja tas neatbilst Digitālās bibliotēkas satura mērķiem vai labās prakses principiem uzvedībai internetā;

6.2.3.7. LNB patur tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas šajos Noteikumos attiecībā uz Digitālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

6.2.3.8. jautājumi par Digitālās bibliotēkas pakalpojumiem vai šo Noteikumu Digitālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem adresējami, iesūtot tos LNB informatīvajā e-pastā – info@lndb.lv.

6.3. Goda lasītāja nosaukuma piešķiršanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz Goda lasītāja nosaukuma piešķiršanu:

6.3.1. Goda lasītāja nosaukumu piešķir atbilstoši LNB struktūrvienību vadītāju rakstiskiem iesniegumiem/ieteikumiem saskaņā ar LNB administrācijas lēmumu;

6.3.2. Goda lasītāja nosaukumu piešķir:

6.3.2.1. ilggadējiem LNB lasītājiem, kuri izmanto LNB pakalpojumus vismaz 10 gadus un snieguši atbalstu LNB darba pilnveidošanā;

6.3.2.2. ilggadējiem LNB darbiniekiem, kuri LNB nostrādājuši ne mazāk kā 20 gadus un beiguši darba tiesiskās attiecības LNB;

6.3.3. Goda lasītājam izsniedz lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot bezmaksas Personālo abonementu, un iepazīties ar iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem LNB lasītavās;

6.3.4. LNB Pakalpojumu attīstības padomei ir tiesības īpašos izņēmuma gadījumus atbilstoši LNB administrācijas priekšlikumam pieņemt vai anulēt lēmumu par Goda lasītāja nosaukuma piešķiršanu.

 

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMU PIELIKUMI

1. pielikums "Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāja reģistrācijas veidlapa" (DOCX)

2. pielikums "Atļaujas veidlapa bērnu un nepilngadīgo reģistrācijai par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāju" (DOCX)

3. pielikums "Pasūtījuma veidlapa kopiju izgatavošanai" (DOCX)

4. pielikums "Pasūtījuma veidlapa Speciālo krājumu materiālu kopiju izgatavošanai" (DOCX)

5. pielikums "Iesniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā esošo audiovizuālo materiālu reproducēšanai" (DOCX)

6. pielikums "Iesniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Arhīva eksemplāra saņemšanai" (DOCX)

7. pielikums "Pasūtījuma veidlapa kopiju izgatavošanai no digitalizēto Latvijas Nacionālās bibliotēkas periodisko izdevumu oriģināliem" (DOCX)

8. pielikums "Pasūtījuma veidlapa digitalizēto Latvijas Nacionālās bibliotēkas periodisko izdevumu oriģināla izsniegšanai" (DOCX)

9. pielikums "Pasūtījuma veidlapa Latvijas Nacionālās bibliotēkas Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojuma saņemšanai" (DOCX)

10. pielikums "Iesniegums par A. Kalniņa Mūzikas lasītavas latviešu komponistu arhīva materiālu, vienīgo eksemplāru un orķestra partitūru ar balsīm lietošanu koncertu nodrošināšanai Latvijas valsts koncertorganizācijām" (DOCX)

11. pielikums "Iesniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Personālā abonementa piešķiršanai" (DOCX)

 

Direktors A. Vilks


[1] LNB lasītāja personas dati tiek ievadīti bibliotēku informācijas sistēmā Aleph500, kuras pārzinis ir Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Personas datu ieguve un apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu LNB pakalpojumus LNB lasītājiem. Personas datu ieguve un apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar bibliotēku informācijas sistēmas Aleph500 Lietošanas noteikumiem.

[2] Speciālos krājumus veido valsts nozīmes vēsturiski materiāli un novitātes, reto grāmatu kolekcijas un rokraksti, audio un video ieraksti, mūzika, māksla, attēli, fotogrāfijas, kartes, sīkiespieddarbi, nozaru materiāli par Latviju un Baltiju. Lielākā daļa Speciālo krājumu materiālu LNB krājumā ir vienā eksemplārā, tāpēc šie materiāli ir īpaši saudzējami, lai nodrošinātu to saglabāšanu.

[3] Audiovizuālo izdevumu krājumā glabājas skaņu ieraksti, videoieraksti, multimediju izdevumi, kā arī dažādi valodu mācību līdzekļu komplekti, nozares grāmatas un žurnāli.

[4] Arhīveksemplārs – pastāvīgi glabājamais valstī vai kādā tās reģionā iznākušo visu izdevumu veidu eksemplārs, kuru ārpus bibliotēkas neizsniedz. Arhīveksemplāru saņem iestādes un bibliotēkas, kurām ir arhīvglabāšanas funkcijas. Sk.: Termnet.lv : Terminoloģijas portāls [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.termnet.lv/

Arhīveksemplārs ir obligātais eksemplārs, ko LNB saņem Obligāto eksemplāru likuma kārtībā, lai nodrošinātu Latvijas izdevumu mūžsaglabāšanu.

[5] Periodikas krājums – laikraksti un žurnāli.

[6] Iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisku izdevumu izsniegšana un saņemšana starp Latvijas bibliotēkām.

[7] Iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisku izdevumu izsniegšana un saņemšana starp Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. 

[8] Personālais abonements paredz lietošanas tiesības atsevišķām lasītāju kategorijām (norādītas 5.2.3.1.-5.2.3.9. punktā) izmantot LNB krājuma iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālie materiāli u.c.) vai elektroniskos izdevumus ārpus bibliotēkas.

 

 

Aizstāj iepriekšējo versiju: Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietošanas noteikumi (apstiprināti 2015. gada 30. oktobrī) (PDF)

 

LASĪTĀJA KARTE
LASĪTĀJA KARTES NORĒĶINU KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
CENRĀDIS
PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA