Rīgas jezuītu kolēģijas (1583-1621) grāmatu krājums

Izdrukāt

RĪGAS JEZUĪTU KOLĒĢIJAS (1583–1621) GRĀMATU KRĀJUMS

Latvijas kultūras vēsturē nozīmīga grāmatu kolekcija – Rīgas jezuītu kolēģijas (1583–1621) bibliotēka, zviedru karaspēkam ieņemot Rīgu, 1621. gadā tika pārvietota uz Zviedriju un mūsdienās veido vienu no senākajām grāmatu kolekcijām Upsālas Universitātes bibliotēkas krājumā. Kolēģijas pastāvēšanas laikā bibliotēkā nonāca arī Livonijas priesteru grāmatas un Sv. Marijas Magdalēnas cisterciešu klostera viduslaiku rokraksti un grāmatas. Vērtīgo eksemplāru vidū minams Svētā Pētera Kanīzija katoļu katehisms jeb Catechismus Catholicorum. Iscige pammacischen – senākais saglabājies latviešu valodā drukātais teksts, iespiests Viļņā 1585. gadā. Tāpat jāpiemin 1507. gadā Leipcigā izdotās katoļu Agendas eksemplārs, kurā atrodama t. s. Gisberta tēvreize – senākais ar roku rakstītais teksts latviešu valodā. 

Mūsdienās kādreizējās Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas eksemplāri ir izkaisīti gan Zviedrijas bibliotēkās, gan atrodami citu Eiropas valstu bibliotēku krātuvēs. Divas grāmatas saglabājušās Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Viļņas Baznīcas mantojuma muzeja krājumā atrodami arī Rīgas kolēģijai piederējuši baznīcas priekšmeti, kas būs apskatāmi digitālajā izstādē.

Lielu ieguldījumu Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas rekonstrukcijā devis zviedru bibliogrāfs Īzaks Kolins (Isak Collijn, 1875–1949), kurš, strādājot Upsālas Universitātes bibliotēkā, ir pētījis "Rīgas kolekciju". Viņš ir sastādījis kartotēku, kurā fiksējis bibliogrāfiskās ziņas par Upsālas Universitātes bibliotēkā un citās Zviedrijas seniespiedumu krātuvēs identificētiem Rīgas jezuītu kolēģijas krājuma eksemplāriem. "Rīgas kolekcijas" izpētei Īzaks Kolins veltījis daudzus gadus, tomēr viņa darbs palicis nepabeigts un nepublicēts. Minētā kartotēka ir neaizstājams uzziņas avots kādreizējās Rīgas jezuītu bibliotēkas eksemplāru identificēšanā, tādēļ tā tika digitalizēta un izmantota par pamatu arī LNB veiktās bibliogrāfiskās rekonstrukcijas darbā.
 

ĪZAKA KOLINA ARHĪVA MATERIĀLI