LNB

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

LNB misija: Saglabāt bibliotēkas nozīmību mainīgajā pasaulē.

LNB vērtības:
Atvērtība – bibliotēka ir pieejama ikvienam. Katrs ir gaidīts klātienē vai virtuālajā vidē.
Kompetence – mūsu zināšanas ir pamats izaugsmei.
Godprātība – mūsu darbs un profesionālās attiecības balstās cieņpilnā un godīgā attieksmē.

LNB vīzija: LNB ir klātesoša visu vecumposmu cilvēku izglītībā, stabili iekļaujas zinātniskajā vidē un sniedz iedvesmojošu kultūras pieredzi, palīdzot augt gudrai, spējīgai un prasmīgai sabiedrībai.

Lai īstenotu funkcijas, kas LNB deleģētas normatīvajos aktos, un realizētu LNB misiju un vīziju, LNB īsteno darbību piecos galvenajos darbības virzienos:

  1. Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā
  2. Bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide
  3. Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss un tā pētniecība
  4. Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā
  5. Bibliotēka kā nozares attīstības virzītāja

 

VĒSTURE

NORMATĪVIE DOKUMENTI

GALVENIE RĀDĪTĀJI

GADA PĀRSKATI

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

BUDŽETS

TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA