LNB

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

LNB misija ir veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi.

LNB vīzija: LNB ir nacionālas nozīmes kultūras, zinātnes un izglītības centrs, kas glabā nacionālo un pasaules publicēto mantojumu, nodrošina tā pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam un veicina tā radošu izmantošanu. LNB aktīvi piedalās kultūras, mūžizglītības, informācijpratības un zinātnes procesos. LNB sniedz uz lasītājiem orientētus pakalpojumus, kā bibliotēkas telpās, tā digitālajā vidē. Šīs vīzijas īstenošanā LNB sadarbojas ar plašu sadarbības partneru loku un iesaistās starptautiskajos kultūras procesos.

Lai īstenotu funkcijas, kas LNB deleģētas normatīvajos aktos, un realizētu LNB misiju un vīziju, LNB īsteno darbību sešos galvenajos darbības virzienos:

  1. LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs.
  2. LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība.
  3. Nacionālā bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēma.
  4. LNB informācijas pakalpojumi sabiedrībai.
  5. LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences centrs.
  6. LNB kā mūžizglītības, rakstpratības un informācijpratības centrs.

 

VĒSTURE

NORMATĪVIE DOKUMENTI

GALVENIE RĀDĪTĀJI

GADA PĀRSKATI

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

BUDŽETS

TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA