Digitālā teksta formāta un multimediju formāta ietekme uz mācīšanos bērnībā: daudzdimensionāla pieeja. Sagatavošanas vizīte

Izdrukāt

Sagatavošanās vizīte ir pasākums, lai izstrādātu attiecīgās jomas pētniecības projekta piedāvājumu sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Projekts "Digitālā teksta formāta un multimediju formāta ietekme uz mācīšanos bērnībā: daudzdimensionāla pieeja (The Impact of Digital text and Multimedia Format on Childhood Learning: a Multidimensional Approach)" ir pētniecības projekts, kas vērsts uz mācīšanās rezultātu un ieguvumu analīzi bērnībā, salīdzinot digitālo multimediju formāta materiālu izmantošanas rezultātus mācību procesā ar  mācīšanos no tradicionāla formāta materiāliem. Projekta plānotā mērķa grupa ir bērni no Latvijas un Norvēģijas, kas ir 6 līdz 13 gadu vecumā. Projektā ir iecerēta sekojošu aspektu analīze: a) vizuālā un psiholoģiskā uztvere; b) augsta līmeņa individuālā izziņa; c) sociālā izziņa; d) sociālie un apkārtājās vides faktori. Mācīšanās rezultāti tiks analizēti ņemot vērā gan kognitīvos (lasīšanas ātrums, uztvere, u.c.), gan vizuāli/fiziskos aspektus un sociālo mācīšanās dinamiku, gan tautības, valodas un citu attiecināmu sociālo atšķirību analīzi, gan arī iepriekšējo mācību pieredzi.

Projekta empīriskā daļa tiks balstīta galvenokārt uz eksperimentāliem pētījumiem, ka arī ietvers aptaujas datu statistisko analīzi.

Trondheimas Universitāte ir projekta partneris Norvēģijā.

Projekta finansētājs: EEZ un Norvēģijas Finanšu Instrumenti 2009-2014

Atbalsta programma: Programma LV05 "Pētniecība un Stipendijas"

Projekta īstenošana: 01.2014.